Náhradní plnění

ÚvodNáhradní plnění

Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, §81 stanovuje, že zaměstnavatelé s více než 25 zaměst-nanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši po-vinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Tuto povinnost zaměstnavatelé plní:

a) zaměstnáváním osob ZP v pracovním poměru

b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměst-nanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstna-vatelům nebo odebíráním výrobků chráněných pracovních dílen provozovaných občanským sdru-žením

c) odvodem do státního rozpočtu, …nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v bodech a) až c).

Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a povin-ného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců. Způsob výpočtu průměr-ného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a výpočet plnění povinného podílu stanoví minis-terstvo prováděcím právním předpisem.