Sociální podnik

ÚvodSociální podnik

Principy a rozpoznávací znaky sociálního podniku

Sociální podnik Cafe & Bistro Slunečnice se hlásí k principům sociálního podnikání s naplňováním všech pěti prospěšných cílů – společenského, ekonomického, sociálního, environmentálního a místního, které jsou charakteristickým rysem sociální ekonomiky.

Naplňování principů sociálního podniku

  1. Společensky prospěšný cíl podnik má společensky prospěšný cíl spočívající v zaměstnávání a sociálním začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, zejména osob se zdravotním postižením. Tento cíl vychází z účelu vzniku Slunečnice, z.s. a všech jejích pobočných spolků a ekonomických subjektů, tak jak je uvedeno v našich zakládacích listinách a stanovách.
  2. Sociální prospěch

2.a.1.) Podíl osob se zdravotním postižením tvoří minimálně 30 % zaměstnanců.

2.a.2.) Zaměstnancům ze skupin ze znevýhodněných osob je poskytována integrační podpora zohledňující jejich specifické potřeby.

2.b.1.) Zaměstnanci jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů, jsou zapojeni do rozhodování o směřování podniku.

  1. Ekonomický prospěch

3.a.1.) 55% zisku je reinvestováno do rozvoje soc. podniku nebo naplňování jeho deklarovaných společensky přínosných cílů tak, aby byl naplněn obecně prospěšný cíl podniku – udržet a trvale rozvíjet pracovní pozice a pracovní potenciál osob se zdravotním postižením. Reinvesticí rozumíme odměny zaměstnanců podniku, obnovu a údržbu technického vybavení, prostor podniku, investice do zvyšování kvality práce, kvality zboží a služeb, vzdělávání pracovníků, supervize, sociální a terapeutická podpora pracovníků.

20% zisku bude věnováno na podporu neziskové činnosti Slunečnice, z.s. a zbývajících 25% zisku ukládáno jako rezerva, o jejímž využití bude rozhodovat Valná hromada.

3.b.1.) Manažerské řízení je nezávislé na externím zřizovateli či majiteli – podnik má vedoucího pracovníka, který organizuje jeho provoz a odpovídá za ekonomický stav podniku, za práci jednotlivých zaměstnanců, za objem i za kvalitu práce.

3.c.1.) Tržby prodeje výrobků/služeb tvoří min. 30 % celkových výnosů podniku.

  1. Environmentální prospěch

4.a.1.) Provozovna má formulované zásady enviromentálního šetrného podnikání, výroby, spotřeby, a provozu a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi

5. Místní prospěch

5.a.1.) Podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby

5.b.1.) Podnik přednostně využívá místní zdroje

  1. a) zaměstnáváme místní obyvatele
  2. b) nakupujeme od místních dodavatelů

5.b.2.) Podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry